Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van EnergyKoNneX BV. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe EnergyKoNneX omgaat met uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke gegevensverwerkingen
EnergyKoNneX BV, gevestigd in Heiloo, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het afhandelen van een informatieverzoek of verwerken van een opdracht.

Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoelen
EnergyKoNneX verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• Geslacht, aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
• E-mailadres, telefoonnummer;
• Adres, postcode, woonplaats;
• Gegevens over uw opdracht;
• Rekeninggegevens
• IP adres;
• Burgerlijke staat en nationaliteit (slechts in verband met een (open) sollicitatie).

EnergyKoNneX verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om vragen en / of opmerkingen via het contactformulier van EnergyKoNneX te behandelen;
• Om uw opdracht in behandeling te kunnen nemen, de installatie, facturatie, en nazorg mogelijk te maken;
• Om u te informeren over producten en diensten van EnergyKoNneX;
• Voor gebruiksstatistieken van de website van EnergyKoNneX en het personaliseren van de website(s).
• Om u te registreren als deelnemer aan een actie of evenement van EnergyKoNneX;
• Om u de gewenste EnergyKoNneX-nieuwsbrieven toe te zenden;
• Om (open) sollicitaties te kunnen behandelen.
• Om bestellingen van klanten met openstaande rekeningen te weren;

Beveiliging
EnergyKoNneX gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. EnergyKoNnex zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Ook worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor die doeleinden.
EnergyKoNneX bewaart de persoonsgegevens op een secured server.
Indien EnergyKoNneX gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van EnergyKoNneX zal uitvoeren, zal EnergyKoNnex deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een bewerkersovereenkomst.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
EnergyKoNneX kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:
• U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
• Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van EnergyKoNneX in uw eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
• EnergyKoNneX een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij.
Indien uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt u daaraan voorafgaand van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt informatie over uw websitebezoek op te slaan. Hierin wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens
U kunt de persoonsgegevens altijd inzien of wijzigen. Neem contact op met EnergyKonnex via telefoonnummer 072 7370402.

• De persoonsgegevens die u betreffen die EnergyKoNneX verwerkt wilt inzien of wijzigen;
• Tegen het gebruik van uw gegevens door EnergyKoNneX bezwaar wilt maken;
• Meer informatie wilt over de wijze waarop EnergyKoNneX persoonsgegevens verwerkt; of
• Vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring.

Verwijzingen
Websites van anderen waarnaar EnergyKoNneX verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan EnergyKoNneX geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.